SALMON LOVER

SALMON LOVER

21.00

4 pieces nigiri and 8 pieces sashimi